Polityka plików cookies.

Polityka prywatności i plików cookies

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

W trosce o zachowanie prawa do prywatności Użytkowników oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, MINHOONG SOPOT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, przy Al. Wojska Polskiego 1, 81-796 Sopot, publikuje dokument, który opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi, ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania oraz wykorzystywania plików cookies w ramach serwisu internetowego www.hotelchinski.pl.

 

 1. POLITYKA COOKIES

 

MINHOONG SOPOT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (kod: 81-796), przy Al. Wojska Polskiego 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000676900, NIP: 5851478419, REGON: 367218890, (zwana dalej „MH Sopot Sp. z o.o.”) gwarantuje Użytkownikom stron www prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. MH Sopot Sp. z o.o. informuje, że używa na swoich stronach technologii takich jak pliki cookies tj. plików tekstowych, tzw. Ciasteczek.

 

Pliki cookies są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z serwisów. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika

 

Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed wejściem na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony (Użytkownik anonimowy), bez podawania imienia i nazwiska Użytkownika, a jedynie z komputerem połączonym z internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP). Dodatkowo, takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

W ramach naszych serwisów stosowane są dwa rodzaje plików cookies– „sesyjne" oraz „stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 

Przeglądarka internetowa bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera.

 

MH Sopot Sp. z o.o. oświadcza, iż ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie serwisu.

 

 

 1. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 

 1. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest MINHOONG SOPOT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (kod: 81-796), przy Al. Wojska Polskiego 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000676900, NIP: 5851478419, REGON: 367218890 (zwany dalej „Administrator”).

 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest osoba, z którą możecie Państwo się  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem, pod adresem e-mail ido@hotelchinski.pl

 3. Państwa dane osobowe zbierane są w celu dokonania rezerwacji pobytu oraz wykonania kompleksowej usługi hotelarskiej, w tym również usługi gastronomicznej.

 4. Podanie przez Państwa danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu wykonania rezerwacji pobytu i usługi hotelarskiej. Niepodanie danych w przypadkach, gdy jest to niezbędne do skorzystania z określonej usługi hotelarskiej, uniemożliwia prawidłowe skorzystanie z takiej usługi.

 5. Państwa dane osobowe są zbierane przez Administratora podczas:

 1. Procesu rezerwacji przez naszą stronę internetową www.hotelchinski.pl;

 2. Procesu rezerwacji dokonanej drogą telefoniczną, mailową, a także osobiście w trakcie meldowania gościa w hotelu. Dane osobowe pozyskiwane są również od współpracujących z nami partnerów z portali rezerwacyjnych (www.booging.com, www.hrs.com, www.trivago.pl) jeżeli wyrażona została na to zgoda;

 1. Administrator zbiera następujące dane osobowe:

 1. Podczas dokonania rezerwacji przez stronę internetową istnieje możliwość złożenia jednorazowej rezerwacji. Wówczas zbierane są takie dane osobowe jak:

 • Imię i Nazwisko;

 • Numer telefonu kontaktowego;

 • Adres e-mail;

 • Dane firmy przedsiębiorców prowadzanych jednoosobową działalność gospodarczą wraz z numerem NIP (jedynie w przypadku wystawienia faktury VAT);

 • Adres IP komputera z którego nastąpiło wejście na stronę hotelu, zewnętrzny adres IP dostawcy internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, rodzaj systemu operacyjnego (dane te są pobierane automatycznie podczas korzystania ze strony internetowej hotelu);

 1. Podczas dokonywania rezerwacji drogą telefoniczną, mailową, a także osobiście w trakcie meldowania gościa w hotelu, zbierane są następujące dane osobowe:

 • Imię i Nazwisko;

 • Numer telefonu kontaktowego;

 • Adres e-mail;

 • Adres zamieszkania (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto);

 • Numer PESEL;

 • Numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 • Numer rejestracyjny pojazdu (w przypadku korzystania z parkingu hotelowego);

 • Dane firmy wraz z numerem NIP (w przypadku wystawienia faktury VAT);

 • Numer i data ważności karty kredytowej (w przypadku płatności dokonanej kartą kredytową);

 1. Państwa wizerunek zarejestrowany jest przez kamery wizyjne zainstalowane na terenie hotelu Zhong Hua. Monitoring prowadzony jest w związku z wykonywaniem zadania realizowanego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów w celu zapewnienia ochrony osób i mienia znajdujących się na terenie niniejszego hotelu.

 1.  Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów:

 1. Obsługi rezerwacji pokoi i wniosków dotyczących zakwaterowania;

 2. Obsługi Klienta w hotelu (zarządzanie dostępem do pokoi, zarządzanie wewnętrznymi listami Klientów, którzy zachowywali się niewłaściwie podczas pobytu w hotelu, tj. zachowania agresywne, antyspołeczne, naruszenie warunków umowy z hotelem, naruszenie zasad bezpieczeństwa, kradzież, wandalizm, wyrządzenie szkody, problem podczas płatności);

 3. Poprawy obsługi hotelowej;

 4. Zapewnienie zgodności z przepisami prawa (w zakresie przechowywania dokumentów księgowych);

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom. Dostęp do Państwa danych osobowych mają jedynie uprawnieni pracownicy hotelu, instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z MINHOONG SOPOT spółka z ograniczoną odpowiedzialności przetwarzają dane osobowe.

 2. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 3. Państwa dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa (głównie podatkowego) oraz w tzw. prawnie usprawiedliwionym celu, którym jest ewentualne dochodzenie roszczeń. Dane pozyskane z monitoringu usuwane są po ok 14 dniach od daty ich rejestracji.

 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 1. Każdemu, którego dane dotyczą, w każdym czasie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu poprzez kontakt z Inspektorem pod wskazanym adresem: ido@hotelchinski.pl.

 2. W przypadku gdy podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w systemie informatycznym jak i w formie tradycyjnej. Hotel Zhong Hua zastrzega sobie prawo do zmieniania, modyfikowania lub poprawiania niniejszej polityki w dowolnym momencie.

 

 

Rezerwacja

Data przybycia
27
6
2022
Data wyjazdu
27
6
2022
Liczba gości
Dorośli
1
Dzieci
0
Pokoje
1
rezerwuj