Procedury bezpieczeństwa obiektu hotelarskiego
w związku z zagrożeniem zarażeniem COVID-19

Sopot 2020 Opracowanie: Tomasz Ryszkowski – Manager

I. GOŚĆ

1. Gość zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, że zaznajomił się, zrozumiał i będzie się stosował do procedur bezpieczeństwa obiektu hotelarskiego Zhong Hua oraz wytycznych GIS.

2. Osoby podlegające obowiązkowi kwarantanny nie mogą korzystać z usług hotelu.

3. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Gość zobowiązany jest do zakrywania nosa i ust w częściach ogólnodostępnych hotelu w tym plaży hotelowej.

4. Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego zalecamy płatności bezgotówkowe.

5. W celu ograniczenia kontaktu bezpośredniego z personelem prosimy o kontakt telefoniczny z recepcją pod numerem wewnętrznym 100 albo pod numerem komórkowym +48 507128115.

6. Sprzątanie pokoju hotelowego odbywa się tylko na żądanie Gościa. Żądanie posprzątania pokoju należy zgłosić recepcjoniście do godziny 19:00 dnia poprzedniego i umówić się na konkretną godzinę sprzątania. Sprzątanie pokoju świadczymy od godziny 9:00 do godziny 15:00. W celu zapewnienia bezpiecznej odległości między pracownikami hotelu, a Gośćmi sprzątanie odbywa się tylko bez obecności Gościa w pokoju.

7. Osoba decydująca się na pobyt w hotelu jest świadoma obowiązywania stanu epidemii na terenie RP i w związku z tym decyduje się na korzystanie z usług hotelu tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. Jednocześnie hotel oświadcza, że wdrożył wszystkie wymagane wytyczne i obostrzenia sanitarne.

II. RECEPCJA

1. Wejście na teren hotelu możliwe jest tylko dla gości hotelowych/ pracowników/ interesantów.

2. Zgodnie z wewnętrznym zarządzeniem hotelu z dnia 11.03.2020 mierzenie temperatury bezdotykowym termometrem jest wykonywane każdemu pracownikowi podczas rozpoczynania pracy, jak i każdemu Gościowi przy meldowaniu w hotelu. Wynik Pomiaru temperatury zapisywany jest w systemie wraz z godziną dokonania pomiaru.

W razie wystąpienia gorączki i objawów chorobowych hotel uniemożliwi pracownikowi rozpoczęcie pracy, a w przypadku Gościa odmówi zameldowania. Procedura pomiaru temperatury może zostać powtórzona – decyzję podejmuje pracownik recepcji. Wystąpienie powyższego skutkuje natychmiastowym powiadomieniem przełożonego oraz Dyrekcji.

3. Pracownicy obsługi hotelu stosują maseczki/przyłbice ochronne. Rękawiczki ochronne będą stosowane wedle potrzeb i aktualnych wytycznych GIS.

4. W hotelu prowadzona jest dezynfekcja drzwi, klamek, powierzchni lady recepcyjnej (lada recepcyjna po każdym gościu), wózka hotelowego, poręczy, terminalu, kart pokojowych, komputerów, drukarki, długopisów, kanapy, krzeseł itp.

5. Wprowadzone zostały ograniczenia liczby osób oczekujących w kolejce do recepcji w lobby hotelowym oraz wymagane jest zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy Gośćmi w kolejce. W recepcji zamontowany jest ekran ochronny z plexi w celu ograniczenia możliwości przeniesienia zarazków. Przed ladą recepcyjną znajduje się stolik z aktualnymi wytycznymi GIS, jednorazowymi przezroczystymi rękawiczkami i długopisami. Stolik dodatkowo pełni funkcję zapewnienia bezpiecznej odległości względem recepcjonistki.

6. Ograniczona się do minimum czas pobytu Gościa przy recepcji. Na użytek gości hotelowych udostępniono w recepcji, w skrzydłach hotelowych oraz w sali konferencyjnej żel antybakteryjny.

7. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w pokoju hotelowym osób niezameldowanych. Na terenie hotelu mogą przebywać jedynie osoby zameldowane za każdorazowym okazaniem dokumentu tożsamości. W przypadku dodatkowych osób odwiedzających obiekt Gość zobowiązany jest do poinformowania recepcjonisty o tym fakcie. Niezbędnym jest zmierzenie temperatury tym osobom. Osoby poniżej 10 roku życia muszą przebywać pod stałą opieką i nadzorem rodziców bądź opiekunów.

8. Zgodnie z punktem 7. meldujemy do systemu każdą osobę przebywającą w hotelu, karta rejestracyjna musi być wypełniona w każdym punkcie zgodnie ze wcześniejszymi procedurami. Recepcjonista zobowiązany jest do zweryfikowania prawidłowego wypełnienia karty rejestracyjnej.

9. Wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu bagażowni. Bagaży niezdezynfekowanych nie będziemy umieszczali w bagażowni. Gościa należy poinformować o konieczności zdezynfekowania bagażu. W przypadku braku zgody Gościa na dezynfekcję bagażu, hotel odmawia przechowania bagażu.

10. W recepcji hotelu Goście mają możliwość nabycia maseczek i przyłbic ochronnych.

III. POKÓJ HOTELOWY

1. Wprowadzono obowiązek stosowania przez pracowników służby pięter maseczek/przyłbic ochronnych zasłaniających nos i usta oraz stosowanie rękawiczek, a także zachowania szczególnych środków ostrożności podczas sprzątania pokojów oraz części wspólnych.

2. Po każdym Gościu wykonywane jest rutynowe sprzątnięcie pokoju i dezynfekcja urządzeń, mebli, klamek, armatury, parapetów, wyposażenia sanitarnego, itp. oraz gruntowne wietrzenie pomieszczenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na leżaki i meble ogrodowe znajdujące się na tarasach przyległych do pokoi. Utrzymanie porządku na tarasach przyległych do pokoi stanowi obowiązek służby pięter. Kierownik służby pięter może wspomagać się pracownikiem gospodarczym oraz portierem.

3. Do obowiązujących procedur dotyczących wózka pokojowej dochodzi obowiązek dezynfekcji wózka. Każda pokojowa jest odpowiedzialna za utrzymanie w czystości swojego wózka, codzienną dezynfekcję oraz uzupełnianie braków.

4. W związku z bezwzględnym zakazem przebywania w pokoju osób niezameldowanych – pracownik działu służby pięter ma obowiązek po spotkaniu osoby „podejrzanej” powiadomić swojego kierownika o takiej osobie przebywającej na terenie hotelu.

5. Sprzątanie pokoju hotelowego wykonywane jest tylko i wyłącznie bez obecności Gościa w pokoju oraz tylko i wyłącznie na życzenie Gościa. W celu zapewnienia bezpiecznej odległości między pracownikami hotelu a Gośćmi hotel zaprzestaje sprzątania przy gościu hotelowym. W przypadku stwierdzenia przez pracownika służby pięter, że Gość jest w pokoju zobowiązany jest on do umówienia się na dogodną dla Gościa godzinę w celu posprzątania pokoju.

6. Prowadzony jest grafik dezynfekcji części wspólnych. Grafik ustalany jest przez kierownika działu służby pięter z uwzględnieniem obłożenia hotelu oraz dostępnych pracowników.

IV. CZĘŚCI WSPÓLNE OGÓLNODOSTĘPNE

1. W częściach ogólnodostępnych wywieszone są instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczek, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.

2. W szatniach oraz biurach – każdy pracownik ma stały dostęp do płynów dezynfekujących i zobowiązany jest do ich stosowania.

3. W sali konferencyjnej:

 • ograniczono ilość osób mogących jednocześnie przebywać w jednym pomieszczeniu
 • umieszczono żel antybakteryjny w dobrze widocznym miejscu

4. Magazyny:

 • w magazynie może przebywać jednocześnie maksymalnie 1 osoba

5. Lobby recepcyjne:

 • wprowadzono restrykcje zgodnie z wytycznymi z II punktu.
 • dodatkowo ograniczono rzeczy znajdujące się w lobby recepcyjnym do minimum.

6. Kącik dziecięcy:

 • zlikwidowano kącik dziecięcy

7. Toalety:

 • wprowadzona została szczegółowa dezynfekcja toalet.
 • wprowadzono harmonogram zgodnie z wytycznymi z III punktu.

V. Pracownicy

1. Zalecenia dla pracowników:

 • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.

 • Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.

 • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).

 • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

 • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

 • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

 • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.

 • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

 • Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

2. Szkolenia pracowników prowadzone są z zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. Prowadzenie kampanii informacyjnej dla personelu dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności wg zaleceń GIS i WHO (plakaty informacyjne przypominające o zagrożeniu w przestrzeniach wspólnych dla pracowników).

3. Przy przyjściu każdego pracownika do pracy mierzona jest temperatura, w przypadku gorączki i objawów chorobowych pracownik jest oddelegowywany do domu

 • każdy z pracowników bez wyjątku zobowiązany jest poddać się pomiarowi na recepcji lub w biurze
 • wprowadzono alternatywne wejścia do hotelu dla pracowników

Wynik Pomiaru temperatury zapisywany jest systemie wraz z godziną dokonania pomiaru.

4. Zapewniony został płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników – łatwo dostępne i widoczne dozowniki w każdej komórce organizacyjnej hotelu

5. Wprowadzono obowiązek zachowania bezpiecznej odległości między pracownikami (minimum 1,5 m) oraz częstego wietrzenia pomieszczeń.

7. Ograniczono fizyczny obieg dokumentów. Spotkania i narady wewnętrzne ograniczone zostały do minimum i przeprowadzane są na sali konferencyjnej przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami. Celem ograniczenia kontaktów międzyludzkich tam gdzie jest to możliwe, wykorzystano do komunikacji telefony, pocztę elektroniczną itp.

8. W celu złożenia wniosków/dokumentów najpierw robimy zdjęcie i przesyłamy osobie której dany dokument chcemy przekazać. Następnie składamy dany dokument w pojemniku znajdującym się u tejże osoby.

9. Odzież pracownicza oddawana jest codziennie do prania.

10. Wprowadzono obowiązek przychodzenia do pracy o różnych godzinach oraz przerwy śniadaniowe o różnej porze. W pomieszczeniach szatni dystans między pracownikami musi wynosić min. 2 metry.

VI. Podejrzenie zakarzenia koronawirusem u Pracownika

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

4. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. – pokój nr 4.

5. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

6. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

VII. Podejrzenie zakażenia koronoawirusem u Gościa

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość nie powinien zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

2. Jeśli gość mieszka w hotelu/ obiekcie/pensjonacie – czasowe odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu (pokój nr 4), powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

3. Ustalenie listy pracowników oraz gości (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach  obiektu, w których przebywał klient i  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

4. Wstrzymanie przyjmowania gości, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

VIII. Ogólne

1. Stosowanie się do zaleceń GIS oraz WHO.

2. Prowadzenie kampanii informacyjnej dla Gości dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności.

3. Przeszkolenie pracowników z procedur obowiązujących w hotelu. Każdy pracowników musi podpisać się pod procedurami bezpieczeństwa.

4. Bieżąca kontrola przez kierowników przestrzegania procedur bezpieczeństwa przez podległych mu pracowników.

IX. Pomocne numery kontaktowe:

999 – pierwsza pomoc – pogotowie ratunkowe

112 – pierwsza pomoc – ogólnopolski numer alarmowy

58 551 26 22 – powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Sopocie

663 399 599 – telefon alarmowy całodobowy w sytuacjach zagrożenia epidemiologicznego

800 190 590 – telefoniczna informacja pacjenta dotycząca postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem