Regulaminy

Hotelu Zhong Hua

Regulamin Hotelu

Informujemy, że Gość hotelowy akceptując regulamin hotelu zobowiązuje się do przestrzegania Polityki bezpieczeństwa, w tym ograniczeń i restrykcji wprowadzonych aktami prawa ujętymi w przedmiotowym dokumencie. Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem hotelowym oraz za jego przestrzeganie, które ma na celu zapewnienie spokojnego i bezpiecznego pobytu Gościom hotelu Zhong Hua Sopot.

§1

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu Zhong Hua.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie Hotelu www.hotelchinski.pl

§2

1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:30 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 11:30 w dniu wyjazdu.
3. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

§3

1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
2. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
3. Zgodnie z informacjami zawartymi w potwierdzeniu  podany termin jest wiążący dla obu stron. W przypadku skrócenia pobytu hotel pobiera opłatę za cały pobyt zgodnie z wysłanym potwierdzeniem rezerwacji.
4. Jeżeli Gość nie opuści pokoju do godziny 11:30 w dniu wyjazdu recepcja może naliczyć opłatę całą dobę wynajmu pokoju hotelowego według obowiązującej w danym dniu ceny dnia. Dodatkowo zastrzegamy sobie prawo do likwidacji pozostawionych rzeczy.
5. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu gościa w hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej opłaty płatności za dotychczasowy pobyt oraz braku możliwości udostępnienia pokoju z innych przyczyn.
6. Pełna płatność następuje najpóźniej podczas zameldowania.
7. Hotel może odmówić przyjęcia gościa , który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelu.

§4

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień, w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona w Recepcji niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
2. Hotel zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń hotelu oraz czystości i porządku w hotelu, przez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek i braków.

§5

1. Na życzenie Gościa hotel świadczy następujące usługi:
a) udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;
b) budzenie o określonej godzinie;
c) przechowywanie w sejfie przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu; przechowywanie bagażu (hotel może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz odmówić przyjęcia na przechowanie rzeczy nie mających cech bagażu osobistego).

§6

1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług w zakresie określonym odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego.
2. Gość winien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
4. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.

§7

1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 7:00.
2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§8

1. Gość ma obowiązek należycie zabezpieczyć pokój, tak aby dostęp do niego osób trzecich nie był możliwy. W czasie nieobecności Gościa w pokoju, okna i drzwi muszą pozostać zamknięte
2. Gość hotelowy ma obowiązek zapoznania się z wyposażeniem pokoju oraz zachowania go w stanie nienaruszonym.
3. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy,z winy odwiedzających go osób lub zwierząt które z nim przebywają. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
4. Ustala się, że roszczenia z tytułu naprawienia uzasadnionej szkody, będą realizowane w następujący sposób:
a) usunięcie szkody poprzez naprawienie rzeczy,
b) zapłatę całości uszkodzonej rzeczy,
c) zakup rzeczy o podobnych właściwościach co uszkodzona rzecz,
5. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
6. Na terenie całego Hotelu włącznie z tarasami obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych, z wyjątkiem miejsca do tego wyznaczonego. Ponadto zabrania się wykręcania/zasłaniania czujek systemu przeciwpożarowego. Za naruszenie zakazu palenia albo ingerencje w poprawne działanie czujki systemu przeciwpożarowego gość będzie obciążony kwotą 1000 PLN.
7. Na terenie całego hotelu obowiązuje bezwględny zapaz jazdy na deskorolkach, rolkach i monocyklach itp.
8. Opłata za dodatkowe sprzątanie pokoju związane z nietypowym zabrudzeniem wynosi 300 PLN.
9. W przypadku złamania regulaminu Hotel może odmówić świadczenia usług. Taka osoba jest zobligowana do niezwłocznego podporządkowania się zaleceniom Hotelu, zapłaty za usługi, z których skorzystała, zapłaty za uszkodzenia i opuszczenia Hotelu.
10. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
11. Przez cały czas pobytu w hotelu dzieci poniżej 10 lat muszą przebywać pod stałą opieką i nadzorem rodziców bądź opiekunów. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
12. Podczas korzystania z prywatnej plaży, należy chodzić w obuwiu z twardą podeszwą.

§9

1. Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, za ich zgodą będą wysyłane (na koszt odbiorcy) na wskazany adres. W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez okres 2 miesięcy. Po tym okresie zostaną one przekazane na cele publiczne lub społeczne.

§10

1. Hotel akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Hotelu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Hotelu.
2. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
3. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.
4.  Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych: grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Korzystanie z żelazek hotelowych dopuszczalne jest tylko z wykorzystaniem deski do prasowania lub w prasowalni.
6. Bezpodstawne uruchomienie alarmu pożarowego podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.
7. Za zgubienie klucza do pokoju hotelowego pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.
8. Rażące naruszenia ciszy nocnej skutkuje naliczeniem kary w wysokości 500 zł.
9. Przed hotelem znajduje się 15 niestrzeżonych, płatnych miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Hotel posiada 52 pokoje w związku z czym nie gwarantujemy miejsca na parkingu. Nie ma możliwości zarezerwowania miejsca parkingowego. Na parkingu można parkować jedynie w miejscach wyznaczonych, parkowanie na miejscu niewyznaczonym, blokowanie parkingu, parkowanie na drodze pożarowej, parkowanie na kopercie dłużej niż 15 minut równoznaczne jest z nałożeniem opłaty w wysokości 5000 zł.
.

Załącznik nr 1

Cennik wyposażenia pokoju hotelowego:

 • Wymiana wykładziny 2000,00 zł
 • Malowanie ściany pokoju 800,00 zł
 • Malowanie sufitu 400,00 zł
 • Lustro łazienkowe 500,00 zł
 • Lustro w przedpokoju 1000,00 zł
 • Telewizor 1000,00 zł
 • Telefon 100,00 zł
 • Kosz w łazience metalowy 130,00 zł
 • Kosz w pokoju plastikowy 100,00 zł
 • Lampka nocna 100,00 zł
 • Lampka biurkowa 100,00 zł
 • Suszarka 100,00 zł
 • Czajnik 100,00 zł
 • Szyba na biurko 150,00 zł
 • Szyba na stół 150,00 zł
 • Kapa 100,00 zł
 • Materac 1000,00 zł
 • Podkład 200,00 zł
 • Poduszka (duża, mała) 100,00 zł
 • Kołdra (duża,mała) 150.00 zł
 • Poszewka 100,00 zł
 • Poszwa na kołdrę 200,00 zł
 • Ręcznik 70/140 100,00 zł
 • Ręcznik 50/90 60,00 zł
 • Ręcznik 50/70 50,00 zł
 • Szlafrok 300,00 zł
 • Deska sedesowa 300,00 zł
 • Firany 300,00 zł
 • Pilot do TV 100,00 zł
 • Roleta antywłamaniowa 1000,00 zł
 • Leżak plażowy 250,00 zł
 • Krzesło tarasowe 200,00 zł
 • Stolik tarasowy 150,00 zł
 • Krzesło pokojowe 300,00 zł
 • Fotel 400,00 zł
 • Biurko 2500,00 zł
 • Stół 2500,00 zł
 • Regał 2000,00 zł
 • Szafka nocna 500,00 zł
 • Taboret 400,00 zł
 • Bagażnik 400,00 zł
 • Sofa 1000,00 zł
 • Dostawka 400,00 zł
 • Koc 200,00 zł
 • Szklanki/Kieliszki 10,00 zł/sztuka
 • Drzwi wejściowe do pokoju 2000,00 zł
 • Drzwi łazienkowe 1000,00 zł
 • Kabina prysznicowa 1500,00 zł
 • Klimatyzator 1000,00 zł

Pobyt ze zwierzętami

Hotel Zhong Hua *** przyjmuje gości wraz z ich pupilami – zwierzętami domowymi za dodatkową opłatą. Podczas dokonywania rezerwacji pobytu należy poinformować o przyjeździe ze zwierzęciem. Zobowiązywaliśmy naszych gości do przestrzegania naszego regulaminu.

Regulamin pobytu zwierząt na terenie hotelu:

1. W hotelu mogą przebywać tylko zwierzęta domowe (psy nieagresywne i koty).
2. Koszt pobytu każdego zwierzęcia w hotelu wynosi 100 zł za dobę.
3. Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach właścicieli.
4. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej.
5. Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli w cenie 200 zł /szt.
6. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie obiektu włącznie z hotelową plażą.
7. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby.
8. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju jeżeli w tym czasie zakłóca spokój innych gości.
9. Wszystkie szkody w mieniu hotelu, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez dyrekcję hotelu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele.
10. Za niepoinformowanie recepcji hotelu o posiadaniu zwierzęcia w pokoju, zostanie nałożona kara w wysokości 700 zł.

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

W trosce o zachowanie prawa do prywatności Użytkowników oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, MINHOONG SOPOT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, przy Al. Wojska Polskiego 1, 81-796 Sopot, publikuje dokument, który opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi, ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania oraz wykorzystywania plików cookies w ramach serwisu internetowego www.hotelchinski.pl.

POLITYKA COOKIES

MINHOONG SOPOT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (kod: 81-796), przy Al. Wojska Polskiego 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000676900, NIP: 5851478419, REGON: 367218890, (zwana dalej „MH Sopot Sp. z o.o.”) gwarantuje Użytkownikom stron www prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. MH Sopot Sp. z o.o. informuje, że używa na swoich stronach technologii takich jak pliki cookies tj. plików tekstowych, tzw. Ciasteczek.

Pliki cookies są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z serwisów. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika

Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed wejściem na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony (Użytkownik anonimowy), bez podawania imienia i nazwiska Użytkownika, a jedynie z komputerem połączonym z internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP). Dodatkowo, takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

W ramach naszych serwisów stosowane są dwa rodzaje plików cookies– „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Przeglądarka internetowa bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera.
MH Sopot Sp. z o.o. oświadcza, iż ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie serwisu.

GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest MINHOONG SOPOT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (kod: 81-796), przy Al. Wojska Polskiego 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000676900, NIP: 5851478419, REGON: 367218890 (zwany dalej „Administrator”).
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest osoba, z którą możecie Państwo się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem, pod adresem e-mail ido@hotelchinski.pl
3. Państwa dane osobowe zbierane są w celu dokonania rezerwacji pobytu oraz wykonania kompleksowej usługi hotelarskiej, w tym również usługi gastronomicznej.
4. Podanie przez Państwa danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu wykonania rezerwacji pobytu i usługi hotelarskiej. Niepodanie danych w przypadkach, gdy jest to niezbędne do skorzystania z określonej usługi hotelarskiej, uniemożliwia prawidłowe skorzystanie z takiej usługi.
5. Państwa dane osobowe są zbierane przez Administratora podczas:
a. Procesu rezerwacji przez naszą stronę internetową www.hotelchinski.pl;
b. Procesu rezerwacji dokonanej drogą telefoniczną, mailową, a także osobiście w trakcie meldowania gościa w hotelu. Dane osobowe pozyskiwane są również od współpracujących z nami partnerów z portali rezerwacyjnych (www.booging.com, www.hrs.com, www.trivago.pl) jeżeli wyrażona została na to zgoda;
6. Administrator zbiera następujące dane osobowe:
a. Podczas dokonania rezerwacji przez stronę internetową istnieje możliwość złożenia jednorazowej rezerwacji. Wówczas zbierane są takie dane osobowe jak:

 • Imię i Nazwisko;
 • Numer telefonu kontaktowego;
 • Adres e-mail;
 • Dane firmy przedsiębiorców prowadzanych jednoosobową działalność gospodarczą wraz z numerem NIP (jedynie w przypadku wystawienia faktury VAT);
 • Adres IP komputera z którego nastąpiło wejście na stronę hotelu, zewnętrzny adres IP dostawcy internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, rodzaj systemu operacyjnego (dane te są pobierane automatycznie podczas korzystania ze strony internetowej hotelu);

b. Podczas dokonywania rezerwacji drogą telefoniczną, mailową, a także osobiście w trakcie meldowania gościa w hotelu, zbierane są następujące dane osobowe:

 • Imię i Nazwisko;
 • Numer telefonu kontaktowego;
 • Adres e-mail;
 • Adres zamieszkania (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto);
 • Numer PESEL;
 • Numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • Numer rejestracyjny pojazdu (w przypadku korzystania z parkingu hotelowego);
 • Dane firmy wraz z numerem NIP (w przypadku wystawienia faktury VAT);
 • Numer i data ważności karty kredytowej (w przypadku płatności dokonanej kartą kredytową);

c. Państwa wizerunek zarejestrowany jest przez kamery wizyjne zainstalowane na terenie hotelu Zhong Hua. Monitoring prowadzony jest w związku z wykonywaniem zadania realizowanego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów w celu zapewnienia ochrony osób i mienia znajdujących się na terenie niniejszego hotelu.
7. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów:
a. Obsługi rezerwacji pokoi i wniosków dotyczących zakwaterowania;
b. Obsługi Klienta w hotelu (zarządzanie dostępem do pokoi, zarządzanie wewnętrznymi listami Klientów, którzy zachowywali się niewłaściwie podczas pobytu w hotelu, tj. zachowania agresywne, antyspołeczne, naruszenie warunków umowy z hotelem, naruszenie zasad bezpieczeństwa, kradzież, wandalizm, wyrządzenie szkody, problem podczas płatności);
c. Poprawy obsługi hotelowej;
d. Zapewnienie zgodności z przepisami prawa (w zakresie przechowywania dokumentów księgowych);
8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom. Dostęp do Państwa danych osobowych mają jedynie uprawnieni pracownicy hotelu, instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z MINHOONG SOPOT spółka z ograniczoną odpowiedzialności przetwarzają dane osobowe.
9. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Państwa dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa (głównie podatkowego) oraz w tzw. prawnie usprawiedliwionym celu, którym jest ewentualne dochodzenie roszczeń. Dane pozyskane z monitoringu usuwane są po ok 14 dniach od daty ich rejestracji.
11. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

12. Każdemu, którego dane dotyczą, w każdym czasie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu poprzez kontakt z Inspektorem pod wskazanym adresem: ido@hotelchinski.pl.
13. W przypadku gdy podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w systemie informatycznym jak i w formie tradycyjnej. Hotel Zhong Hua zastrzega sobie prawo do zmieniania, modyfikowania lub poprawiania niniejszej polityki w dowolnym momencie.

Zasady płatności 

1. W celu realizacji usług realizowanych przez Hotel Zhong Hua wykorzystywane są wybrane sposoby płatności:

 • płatność przelewem na konto bankowe Hotelu podane w potwierdzeniu rezerwacji
 • płatność kartą płatniczą
 • płatność gotówką w recepcji hotelu.

2. Do prawidłowej realizacji płatności Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami:

 • dostarczonymi przez Hotel dla płatności przelewem na konto bankowe Hotelu, płatnością kartą kredytową oraz płatności w recepcji

3. Przy potwierdzeniu rezerwacji klient otrzymuje e-mailem dane do płatności umożliwiające dokonanie płatności za pomocą systemu przelewu.
4. Hotel uznaje płatność w momencie uznania konta bankowego.
5. Płatności są w większości przypadków realizowane najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego. Hotel nie ma wpływu na czas realizacji i nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie tego czasu.
6. W momencie zameldowania cała kwota przeznaczona na poczet rezerwacji oraz dodatkowych usług muszą być obowiązkowo rozliczone.